Gummiudden

Humanistiska föreningen vid Stockholms Universitet utdelar sedan 1967 en kulturutmärkelse kallad Gummiudden. Mottagare av detta pris blir då Riddare af Gummiudden, förkortat R.A.G.U. Denna skall enligt stadgan årligen utdelas till:

"fysisk eller juridisk person, som i sin kritiska verksamhet ej lyckats i krigarens ärliga uppsåt att såra och döda, utan endast harmlöst plattat till polemikens udd mot den angripne och/eller kanske till och med i sitt donquixotska stormanlopp svängt sin udd så i blindo, att densamma böjts i riktning mot honom själv".

Gummiudden består av en slappt hängande pil av gummi, fäst på en sockel av ädelträ försedd med silverplatta på vilken ingraverats "O, var är min udd?" samt namnen på mottagarna.

Då annan värdig mottagare ej förefinnes, skall gummiudden tilldelas Södra Norrlands Kustland och Inland eller Carl Tham utan närmare motivering.

Mottagare av priset utnämns till Riddare af Gummiudden, förkortat R.A.G.U.

 

PRISET HAR UNDER SENARE ÅR TILLDELATS FÖLJANDE R.A.G.U:ER:

 

2018  SVENSKA AKADEMIEN

Kulturprofilen Jean-Claude Arnault som har nära kopplingar till Svenska Akademien har satt akademien i gungning. Detta började redan 1996 då kulturprofilen började avslöja Nobelpristagarna i förtid, med sista avslöjandet Bob Dylan 2016.

Man kan tro att det bör ta slut där men icke, efter granskning och anklagelser under bland annat höstens #Metoo så har Svenska Akademien varit i ytterligare blåsväder. “Kulturprofilen” har inte enbart anklagats och polisanmälts för sexuella trakasserier där kulturprofilens fru Katarina Frostenson tillika ledamot i akademien, nära blev utesluten Svenska Akademien på grund av de anklagelser och polisanmälningar som riktat mot honom. Detta i sin tur har gjort att tre ledamöter i Svenska Akademien har valt att lämna sina stolar, Clas Östergren, Kjell Espmark samt Peter Egnlund.

“Integriteten är Svenska Akademiens själva livsnerv. När ledande röster inom Akademien sätter vänskap och andra ovidkommande hänsyn före ansvaret för denna integritet – då kan jag inte längre delta i arbetet." Kjell Espmark

2017  Alice Bah Kuhnke

"För att efter kritisk läsning av den allmänna debatten fått sanningen uppenbarad för sig, och därefter deklarerat följande; Citat “[Facebook] har ett ansvar för allt det fantastiska som finns, men också för det hat och de lögner som sprids där”

Detta för att prompt sedan angripa sina fiender, lögnerna och hatet. Dessa ska bekämpas i frivilligt samarbete med Facebook, som ministern är övertygad om inte vill vara arena för dessa hemskheter. Lyckligt är väl det, för annars blir det fråga om tvingande åtgärder hälsar ministern i nästa andetag.

Att blott ha gått till strids för ett sanningsministerium i orwellsk anda, och förespråkat censur av det fria utbytet av tankar och idéer i samband med tryckfrihetsförordningens 250-årsjubileum skulle med råge ha uppfyllt Gummiuddens statuter för pristagarens gärning. Dock är sagan inte all riktigt än.

Vi förflyttar oss till TV-programmet Agenda och den 10:e mars. I egenskap av regeringens samordnare mot terrorism fick ministern frågan om vilka kommuner som är bra på att ta emot återvändande Is-krigare. Varpå hon svarade att Umeå är en sådan kommun där det fungerar väldigt väl. Kommunens ansvariga svarade ohyfsat nog citat “-Vi kan ju inte vara bra på något vi inte gjort.”.

Ironin med att med tvingande åtgärder vilja bekämpa osanna utsagor i sociala medier, för att sedan själv producera “fake news” inom sitt ministeriums egna område kan undgå få. Att ministern sedmera blivit av med ansvaret för samordning mot terrorism kan svårligen passa bättre in med statuternas kriterium. Citat “[E]ller kanske till och med i sitt donquixotska stormanlopp svängt sin udd så i blindo, att densamma böjts i riktning mot [henne] själv”

Den modlöse tänker kanske att ingen ironi står att finna, utan enbart en minister som önskar att någon faktagranskar hennes egna utsagor innan sagorna når allmänheten. Att någon svänger hennes vilsna udd mot sitt ursprungliga mål. Den hoppfulle kanske att kombinationen av tragik och fars hindrar historien från att upprepa sig.

Hur det än är med den saken kan en tacksamhetens tanke riktas till vår pristagare som genom sitt agerande kan sägas; visat på den humanistiska bildningens värde och ständiga aktualitet."

 

2016  Dick Harrison

“I debattartikeln tillika terapisessionen ”Högre utbildning är ett haveri”, publicerad i SvD vädrar Dick Harrison sin frustration över sin arbetssituation. Utan någon tillnärmelsevis källkritik använder populärhistorikern sina personliga erfarenheter som måttstock för världsläget. Som så många andra vältaliga martyrer ligger Dick i Freud-divanen och riktar sina skarpladdade salvor åt den som råkar befinna sig i skottlinjen, studenter, studentkårer och institutionspersonal. Alla dessa har en sak gemensamt, det finns lite eller inget de kan göra åt situationen som han lidelsefullt beklagar sig över. Därmed missar Dick med precision sitt egentliga mål. Istället för att rikta sin vässade tunga mot de beslutande organ som faktiskt har en avgörande roll i akademiens ekonomiska situation så vänder han alla inom sitt område emot sig. Motreaktioner från såväl studenter som studentkårer och inte minst andra universitetsanställda har inte låtit vänta på sig. Humanistiska föreningen kan inte annat än belöna en sådan träffsäker miss med årets Gummiudden.”

 

2015  Ingen pristtagare

 

2014  Anders borg

"Ibland händer det att en person lyckas vända hela studentsverige mot sig själv. Detta lyckades Anders Borg med tidigare i år i ett uttalande på en presskonferens om utvecklingen i svensk ekonomi. Vid en valseger lovade Borg att sänka studiebidraget med 300 kronor och höja låndelen. Ett lysande löfte under ett valår. Studenter väntade inte med reaktionerna, och sociala medier kokade av kommentarer. På två veckor hade över 80 000 personer gillat Facebooksidan "Nej tack till sänkt studiestöd", en sida som var en av de första reaktioner på uttalandet.

"…i sitt donquixotska stormanlopp svängt sin udd så i blindo, att densamma böjts i riktning mot honom själv" står det i beskrivningen om Gummiudden. Grattis Borg, det har du lyckats med.”

 

2013  Ingen pristtagare

 

2012  Ingen pristtagare

 

2011  CARL THAM

Då annan värdig mottagare ej förefinnes, tilldelas Gummiudden enligt gällande föreskrifter Carl Tham utan närmare motivering.

 

2010  GÖRAN HÄGGLUND

"För att det "verkliga" folkets riddare riktat sin lans så koncentrerat och ihärdigt mot kultur- och samhällselitens uppfordrande pekpinnar att han själv blivit blind för alla de pinnar dennes egna vapendragare pekat än hit och än dit, utdelas årets gummiudd till Göran Hägglund, (KD), för hans debattartikel i DN om "verklighetens folk"."

 

2009  ERLAND RINGBORG

"Årets nominering går till Erland Ringborg. I ett försök att försvara sin utredning om kårobligatoriet i en debattartikel i DN lyckades han endast med att uppröra sina läsare och medskribenter, då hans resonemang gjorde gällande att man måste dra gränsen för traditioner någonstans och att han dragit den vid ca år 1600.

På samma uppslag hördes även många röster som påpekade tillkortakommanden i starka ordalag och resultatet blev att artikeln snarare blev ett anklagande om tjänstefel än ett försvar av kårobligatorieutredningen."

 

2008  CARL STRÖMBÄCK

"Ibland händer det att människor uttalar sig på ett sätt som bara kan sluta i medaljutdelning. Carl Strömbäck har visat att det genom ihärdigt arbete och enträget slit går att skjuta sig fullständigt i foten. Carl Strömbäck har länge agiterat mot Jan Cannerts medalj, den medalj som årligen kan föräras en fysisk person som är medlem av Humanistiska föreningen och som i sin verksamhet visat prov på lysande retorisk begåvning i samband med en god humanistisk gärning. Det är svårt att minnas en tid då Carl Strömbäck inte kämpade emot denna medalj och det är också hans agitation som har förlänat honom medaljen, '/…/ eftersom han genom sina vältaliga argument mot medaljen vinner den.' Den medalj som Carl Strömbäck kämpat så i motvind för att avskaffa kommer nu att förknippas med hans namn. Just därför känner vi i Gummiuddskommittén nödgade att nominera Carl Strömbäck till årets Gummiuddsmottagare."

 

2007  KRISTIAN LUNDBERG

"för hans dräpande recension av Britt-Marie Mattssons oskrivna deckareFruktans makt i Helsingborgs Dagblad. Lundberg förklarade recensionen med formuleringen 'Jag har gjort mig lustig över Britt-Marie Mattsson på förhand eftersom jag tycker så fruktansvärt illa om henne' och hävdade att skandalen upplevdes som att bli ertappad med snoppen i smöret."

 

2006  CARL THAM

 

2005  JOHAN KLANGE OCH CHRISTIAN LÖF, PRESIDIUM I   STOCKHOLMS UNIVERSITETS STUDENTKÅR

"För att de med sin debattstrategi i början av verksamhetsåret gav den tysta majoriteten ett ansikte. Strategin, att tiga ihjäl oppositionen i syfte att korta ned fullmäktigemötena och så smidigt som möjligt driva igenom sina egna förslag, gav i hög grad upphov till den omfattande filibustring och obstruktion från oppositionen som präglat året. På grund av detta våghalsiga debattgrepp har de tillbringat året med att på varje möte besvara tjogvis med interpellationer och fått värja sig från otaliga misstroendevotum, varpå mötena blivit oändligt långa, istället för att driva igenom en enda av sina valfrågor."

 

2004  STAFFAN HELLGREN

"Ni har tilldelats priset för att ni som kyrkans man, på dubbla vägars lön,  åkt land och rike runt för hålla etikens fana högt. Din bravad med att dubbla din ersättning för ett och samma uppdrag, har återigen visat att Guds män kan konsten att leva ett rikare liv, såväl andligt som världsligt! Ni har också visat på god förmåga att skilja ord ifrån handling."

 

2003  JOAKIM BERNER, MEDIAMAN

 

2002  JAN BJÖRKLUND, SKOLBORGARRÅD

"Härmed tilldelas Stockholms skolborgarråd Jan Björklund Humanistiska föreningens Gummiuddspris för att han med förträfflighet riktat strålkastarna mot sig och frimodigt tagit över dagens mediala arenor. Väl där har han med oförtröttlig iver och militärisk disciplin dragit sin lans och med donquixotsk precision siktat mot motståndarens hjärta men hamnat mellan dess käftar. Jan Björklund tilldelas priset för att med lika delar felaktig information och otålighet forcerat vidöppna portar. Hans kamp för den goda skolan och strävan efter att nå det redan uppnådda kan bäst exemplifieras med hans radikala förslag att låta läsbegåvade elever hoppa över en årskurs och låta dem som behöver längre tid gå om ett år."

 

2001  PÅL HOLLENDER, KONSTNÄR OCH FILMSKAPARE.

"för debatten om hans film Buy bye beauty med motiveringen:

'Som den allegoriska figuren Väst i sin egen pseudodokumentära antimoralitet rasade han ut i debatten för att skildra västvärldens exploatering av de estländska kvinnorna. Vår stormanloppare svängde sin udd än hitan, än ditan, men debattens vågor kunde inte annat än att mota udden tillbaka, rispa ett hål i allegorins mask och finna att vår stormanloppare är skildrare av sig själv.' "

 

2000  INGA-BRITT AHLENIUS, RIKSREVISIONSVERKETS GENERALDIREKTÖR.

"Ni har tilldelats priset för att Ni, likt en sanningsäskande trosviss korsriddare, med talbevis som spetsig lans, hungrigt kastat Er över den motståndare som Ni trodde var ett offerlamm redo för slakt men som snarast visade sig vara en ulv i fårakläder, då i begynnelsen inte alls var ordet och ordet icke var Bosse Ringholm utan talmaskinen blev Ring i intet."

1999  SÖDRA NORRLANDS KUSTLAND OCH INLAND.

Protokollcitat, styrelsesammanträde nr. 6 1999, 15 april:

"Propositionsordning: Att utse en av de nominerade ställdes mot avslag, det vill säga Södra Norrlands kustland och inland eller Carl Tham vinner priset. Alternativet att utse nominerad vann. I en första omröstning tilldelades varje röstberättigad två röster, det vill säga rätt att rösta på två. Anna Maria gick med på att Carl Tham endast röstas om när framröstad ställs mot avslag (se nedan). De tre med flest röster går vidare till andra omgången. Styrelsen, Persson, Lundell och Moodysson (de två senare fick lika många röster) gick vidare till nästa röstomgång. I denna omgång röstar röstberättigad på högst en. Styrelsen vann med knapp majoritet denna omröstning. Styrelsen ställdes mot avslag, det vill säga Södra Norrlands kustland och inland eller Carl Tham vinner priset. Avslagsalternativet vann. Carl Tham ställdes mot Södra Norrlands kustland och inland. Södra Norrlands kustland och inland gick segrande ur striden med sex röster mot tre, varför

mötet beslutade att utdela det ärofulla priset Gummiudden till Södra Norrlands kustland och inland."

 

1998  CARL THAM, UTBILDNINGSMINISTER.

"Carl Tham har ju i sin befattning som utbildningsminister ofta påpekat att humanister är nödvändiga för samhället, för att sedan lägga proposition på proposition som inte på något sätt främjar de humaniorastuderandes situation. Det som ligger närmast i tiden är ju forskarpropositionen, som enligt de humanistiska fakulteterna i såväl Uppsala som Stockholm innebär att man inte kommer att tillsätta några nya doktorandtjänster under de närmaste åren."

 

1997  MARITA ULVSKOG, KULTURMINISTER.

"För hennes förslag att i sedvanlig politisk reformanda flytta Folkens Etnografiska Museum, Sjöhistoriska museet och Medelhavsmuseet till Göteborg. I sin multikulturella iver hade hon väl aldrig trott att de berörda museernas tjänstemän skulle uppbåda sådana krafter i sin protest- och debattstorm. Till och med Norra Norrlands inlands befolkning blev synnerligen upprörda: `Vi turistar i huvudstaden, inte i Göteborg!'."

 

1996  GUDRUN SCHYMAN OCH NACKAPOLISEN.

"I en tid då massmedia, nöjesindustri och politik lever i hysterisk symbios är det kanske symptomatiskt att vänsterns linslus nr. 1 nattetid och i teves strålkastarsken sympatishejkar på den ultraliberala raveklubben Docklands, driven av patenterat osolidariska parkeringsbotssamlare, på samma gång som Nackapolisen putsar barnbatongerna för ännu en hundraprocentig utrymningsrazzia med enprocentig knarkutdelning (inräknat oskyldiga indiska beedies). Fanns det nånstans i detta ett ärligt uppsåt studsade det med besked tillbaka på pristagarna vilket är såväl roande som oroande.

Fyndigare formuleringar fann vi inte på då vi i våra försök att följa med tiden dumhetsdopat oss och därför drabbats av humanistisk moralisk panik."

 

1995  CARL THAM, UTBILDNINGSMINISTER.

"för hans originella metod att öka samhällets förståelse för och behov av de enligt Tham i sanning samhällsnyttiga humanisterna (1) genom att betala medelålders yrkesverksamma ingenjörer 12.000 kr/mån (2) för att ytterligare förkovra sig i naturvetenskap och teknik.

______________________

(1 )Carl Tham på Humanistiska föreningen 12 oktober 1994

(2) senare ändrat till 8.000 kr/mån i bidrag (alltså detsamma)"

 

1994  TELIA

"Priset ges till Telia, för sitt misslyckade försök att som nybolagiserad myndighet fullfölja Televerkets traditionsrika gärning som kulturspridare genom att fortsatt upplåta telefonkatalogernas omslagssidor för konstnärlig utsmyckning. Då årets konstfotografiskt utformade kollektion av berörda snabbmarknadsanpassade chefer ansågs vara för svår, samt framkalla ångest hos allmänheten, behölls de beställda verken i det privata arkivet, med följd att våra telefonkataloger nu i stället utsmyckas med harmlösa nationalromantiska färgbilder, vilka förhoppningsvis inte slår an tonen för kommande omslag till denna allas vår bok."

1993  NATURHISTORISKA RIKSMUSEET

 

1992  BANVERKET

 

1991 TIDNINGEN GAUDEAMUS, STOCKHOLMS UNIVERSITETS STUDENTKÅR

"för att på en inspirerande hög intellektuell nivå föra ett oförtröttat arbete för att höja studenternas intresse för mer basala behov än utbildning, forskning, vetenskap och kritiska studier - såsom sex, mode och öl."

 

1990 TRAFIKENS KONSTNÄMND, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

 

1989 SVENSKA AKADEMIEN

"för att de föll till föga för pressens lösnummersjagande påtryckningar och bröt sin konungsliga tystnad genom ett pressmeddelande innehållande det vi allar edan förut visste - att tryckfrihet är en mänsklig rättighet - en åtgärd som endast fick till följd att antalet akademiledamöter som äter ärtsoppa tillsammans på torsdagar decimerades med två."

1988  ÖVERINTENDENT PER BJURSTRÖM, NATIONALMUSEUM

"för att han med kraft och mod enträget och oförtrutet strävat efter att skapa och bibehålla ett museum över vår nations kultur genom att introducera vår tids kanske mest kända symbol, dagens motsvarighet till tidigare konungsliga kronor och religiösa motiv, coca-cola-flaskan, inom muséets väggar; för att han därmed också följt tidens strömning och accepterat sponsringens möjligheter till ett rikare kulturliv; för att han med vikingens heroiska styrka vill sprida svenskt nationalmåleri till kulturfattiga japaner; för att han uppmuntrat muséets donatorer genom att visa att muséet kan bli ett 'rikare' museum genom donationerna; för att han ömt beslutat vårda muséets bokinnehav på ett sådant sätt att det används av en publik som rätt kan förstå att ägna tid till dessa verk så att innehållet kommer ut till en intresserad allmänhet på rätt sätt och kan komma denna tillgodo genom kataloger och dylikt, helt i denna nya tids anda; för att han dessutom vill fortsätta sin didaktiska strävan att sprida konsten till de yngre folklagren genom att erbjuda sin kunskap och flit till det anrika universitetet i Stockholm."

1987  KOMMITTÉN FÖR ÅRETS SVENSK, RAPPORTREDAKTIONEN, TV2

"för att de, genom det okonventionella sättet att bedriva kritisk granskning och analys av samhällets toppar, gjort fallstudier aktuella." Mer information. 

Talet som Rapportredaktionen höll på Valborgslunchen 1987:

1986  1969 ÅRS PSALMBOKSKOMMITTÉ

 

"för:

Att de med blid och
          livlig värma
berett en väg för psalm
          prosaform
att de med hymn som
          fädren ren besjungit
          nu närma
sig blankettlyrik i
          språklig fattigdom"

1985  UTRIKESMINISTER LENNART BODSTRÖM

"för hans önskan att - genom att själv informera de utrikespolitiska korrespondenterna - undanröja risken för missförstånd åsamkade av den undersökande journalistiken, varigenom giltigheten av den tegnérska satsen om det dunkelt sagda ånyo demonstrerats."

 

1984  PROGRAMDIREKTÖREN VID SVERIGES RADIO AB, P-O JOHANSSON

1983  BOKFÖRLÄGGAREN BO CAVEFORS

 

1982  NÖJESCHEFEN LARS BOBERG

 

1981  RIKSDAGSMÄNNEN TAGE ADOLFSSON, ANDERS GERNANDT, SVEN JOHANSSON, TORE NILSON OCH BO SIEGBAHN

"för att de i en tid då den svenska debatten endast förmår skildra världen i svart och vitt sökt hävda sin gråa egenart och därigenom visat i vart fall oskulden är vit."

 

1979/80  OLOF LAGERCRANTZ

för att han skrivit en bok om August Strindberg. "Boken har flera förtjänster och innehåller både sådant som är sant och sådant som är nytt. Tyvärr är det som är sant inte nytt och det som är nytt inte sant."

samt

SVEN STOLPE

för att han skrivit en bok om Olof Lagercrantz. "Boken har inte några förtjänster"

 

1978  BORGARRÅDET LENNART RYDBERG, STOCKHOLM

1977  DAGENS NYHETER, STOCKHOLM

"för att tidningen, på ett oemotsägeligt sätt, verkat för att vidga de etiska ramarna för kändisreportaget och annan 'undersökande' journalistik och därigenom verksam bidragit till en solidarisk upplagepolitik inom storstadspressen."

 

1976   RIKSDAGSMANNEN M.M. OLOF PALME, STOCKHOLM

"för att han slagit näven i det dukade bordet."

 

1975  LOTTEN, RIKSDAGEN

"för det slumpartade sätt på vilken hon styrt rikets öden"

 

1974  GENERALDIREKTÖR VALFRID PAULSSON, SIGTUNA

"för hans inlägg i miljövårdsdebatten, varvid en gammal underhållningsgren återuppstått: marknadsgycklet."

 

1973  SÖDRA NORRLANDS KUSTLAND OCH INLAND, NORRLAND

 

1972  SÖDRA NORRLANDS KUSTLAND OCH INLAND, NORRLAND

 

1971  GENERALDIREKTÖREN JONAS ORRING, STOCKHOLM

"för att han inte fått den förr"

 

1970  SKÅDESPELAREN AGNETA EKMANNER, STOCKHOLM

"för friska argument i Eftersnackets kranka blekhet."

 

1969  REGISSÖREN INGMAR BERGMAN, STOCKHOLM

"för icke-våld mot teaterkritikern Bengt Jahnsson sedan den 28 februari 1969."

Omnämnd här. 

 

1968  VATTENRÄTTSDOMAREN GUNNAR FREDRIKSSON, VÄXJÖ

"Fredriksson har genom att begära åtal mot två lundaakademiker i organisationen Societas Aquaticas Lundensis för dessa utdelat organisationens lortmedalj till landets samtliga vattendomstolar, som tar kortsiktiga ekonomiska hänsyn men bortser från biologiska lagar, i hög grad bidragit till att dra allmänhetens uppmärksamhet till den lortmedalj, som Societas Aquaticas Lundensis tilldelat landets samtliga vattendomstolar, som tar kortsiktiga ekonomiska hänsyn men bortser från ekonomiska lagar."

 

1967  FÖRFATTAREN OCH REGISSÖREN VILGOT DAVID HARALD SJÖMAN, STOCKHOLM

"för utebliven erektion i hans skildring i av det svenska samhället och -lagen i filmen 'Jag är nyfiken - gul'. Sjömans kritik mot Sverige och svenskarna blir därför - av naturliga skäl - inte fruktbar."