Humanistiska Föreningens historia

Humanistiska föreningen har en lång historia som sträcker sig från år 1884 till nutid. Läs gärna mer om våra fantastiska år som förening på Stockholms universitet.  

1884 Den store författaren Viktor Rydberg kallas till en professur i de bildande konsternas teori och historia och blir därmed den första samhällsvetenskapliga professorn vid Stockholms högskola, senare universitet.

1914 På ett sammanträde den 16 mars beslutar studentföreningen vid Stockholms högskola att skapa tre avdelningsföreningar; en för naturvetarna, en för juristerna och en för humanisterna.  Därmed var Humanistiska Avdelningen född med ett startkapital på 17 kronor. I maj samma år träffas medlemmarna i den nya föreningen på Hasselbacken och firar.

Gula villan

Gula Villan byggdes under sommaren 1883 som bostad för intendenten på Lantbruksakademiens experimentalfält. Arkitekt var AW Edelsvärd, SJ´s chefsarkitekt, som även var föredragande i Lantbruksakademiens mekaniska avdelning.

Intendenten, Abraham Forssell, fick avgå efter endast två år pga dålig ekonomi i hans frökontrollanstalt. Istället fick Experimentalfältets nyanställde botaniker, Jakob Eriksson, överta Gula Villan som tjänstebostad och laboratorium. Eriksson utforskade tillsammans med sin assistent Ernst Henning växternas sjukdomar och nådde stor internationell berömmelse. Hemma hos familjen Eriksson hölls legendariska fester, med bland andra Svante Arrhenius som gäst.

Humanistiska föreningens hederbetygelse UGGLA och Ugglelängden

Priset instiftades på föreningens Valborgslunch 1996.

Orsaken var ett känt behov att inte premiera bara lovande forskare (Run-Jannes stipendium) och vilsefarna i den offentliga debatten (Gummiudden) utan även de personer som genom sitt eget exempel givit prov på humanismens och humaniorans nödvändighet i vår tid. Statuterna för priset antogs enligt följande:

"Humanistiska föreningens hederbetygelse UGGLA skall, om möjligt, vart år utdelas till en person som i sin verksamhet givit prov på klassiska humanistiska dygder såsom bildning, fördomsfrihet, samhällsengagemang, tolerans och genomtänkt kritik."

Humanistiska föreningens Run-Jannestipendium - Stipendiater

Stipendiet instiftades som en hyllning till professor Sven B. F. Jansson (Run-Janne) i samband med hans 80-årsdag 1986. Det utdelades första gången vid Valborgslunchen 1987, strax efter Run-Jannes bortgång och har utdelats vid samma tidpunkt varje år sedan dess.

Run-Janne var expert på runor och skrev en rad verk om runinskrifter i Sverige och utomlands. Under åren 1966-1972 var han riksantikvarie. Han studerade vid Stockholms Högskola, var Studentkårens ordförande 1935-1936 och Humanistiska föreningens inspektor under åren 1958-1964. Run-Janne var en sann humanist med lekfull oemotståndlig humor och en enastående talare.

Tobias Harjas stipendium och minnesfond - Stipendiater

Initiativ till Tobias Harjas minnesfond togs i maj 1999 efter Tobias Harjas plötsliga bortgång.

Tobias var endast 19 år när han dog men hade redan då uträttat ett mycket värdefullt arbete som vice skattmästare i Humanistiska föreningen, ordförande för kårgrupperingen Humanisterna och ordförande för filosofiska föreningen vid Stockholms universitet.

Tobias hyste en stark kärlek till filosofin och till det svenska språket, och han var en sann humanist även vad gäller den mänskliga värme han spred till allt och alla omkring sig.

Gamla priser och stipendier

Instiftat våren 1993

Humanistiska Föreningen utdelar varje år ett flipperstipendium där en välgörenhetsorganisation eller liknande erhåller överskottet från HumF:s flipperspel, dock minst 5 000 kr.

Stipendiet har en dubbel funktion, främst vill HumF naturligtvis främja någon form av välgörenhet eller god handling, men möjligheten att frånhända oss från de moraliska betänkligheter det trots allt innebär att inneha ett flipper som avpungar studenten sina surt ihoplånade penningar är inte minst viktigt. Den återbalanserande funktion det innebär att låta en moraliskt tvivelaktig handlig bekosta en god handling är en icke ringa orsak till stipendiets tillblivelse med tanke på alla styrelsekontroverser som tilldrog sig då spelet en gång på ett kuppartat sätt inköptes.

Jan Cannerts medalj - Rhetorslängen

vältalighet är något som äger beständighet, som dygd.

Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet instiftade 1998 å Humanistiska föreningens dechargemöte en utmärkelse för vältalighet, Jan Cannerts medalj. Det är Humanistiska föreningens förhoppning att medaljen kommer att främja vältalighetsarvets fortlevnad.

Jan Cannerts medalj kan årligen föräras en fysisk person som är medlem av Humanistiska föreningen och som i sin verksamhet visat prov på lysande retorisk begåvning i samband med en god humanistisk gärning.

Innehavare av Jan Cannerts medalj tituleras Rhetor.

Mottagare av Riddare af Gummiudden, förkortat R.A.G.U.

Humanistiska föreningen vid Stockholms Universitet utdelar sedan 1967 en kulturutmärkelse kallad Gummiudden. Den skall enligt stadgan årligen utdelas till:

"fysisk eller juridisk person, som i sin kritiska verksamhet ej lyckats i krigarens ärliga uppsåt att såra och döda, utan endast harmlöst plattat till polemikens udd mot den angripne och/eller kanske till och med i sitt donquixotska stormanlopp svängt sin udd så i blindo, att densamma böjts i riktning mot honom själv".