Sök till nästa årets styrelse!

Nu går det att söka styrelseposterna för 2019! Vill du bli en del av teamet som organiserar allt som pågår på Gula villan? Skicka din ansökan med en kort beskrivning av dig själv och en motivering varför du vill få denna posten senast måndagen, 19 november till ordf@humf.su.se!

Följande poster kan du söka till iår:

  • Ordförande

  • Vice ordförande

  • Sekreterare

  • Skattmästare

  • Klubbmästare (2)

  • Övermarskalk (2)

  • Programansvarig (2)

  • Informationsansvarig (2)

  • Husansvarig

Om du har frågor angående de olika posterna går det bra att mejla till samma adress, eller så kan du kontakta de som innehar posterna just nu! Här hittar du kontaktinformation!

Presidiet - Ordförande & vice ordförande

Ordförande och vice ordförande har det yttersta ansvaret för föreningen och är föreningens främsta ansikte utåt. De ansvarar bland annat för att leda styrelsearbetet, för att hålla styrelsen informerad samt för att delegera arbetsuppgifter. Om en styrelsepost inte fylls ansvarar presidiet för den postens arbetsuppgifter tills posten kan tillsättas.

Presidiet ska sköta kontakten med Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Stockholms universitets studentkår, universitetets andra fakultetsföreningar, andra lärosäten samt deras tillhörande studentkår/föreningar/nationer och Humanistiska föreningens syster- och vänföreningar. Presidiet sköter även den främsta kontakten med föreningens seniorer.

Det åligger också presidiets att kalla till styrelsemöten och föreningsmöten.

Presidiet har även det yttersta ansvar för arkivering samt upprättandet och efterlevnaden av verksamhetsplan, årsberättelse och budget samt vid behov uppdatering av föreningens stadgar.

Sekreterare

Sekreteraren ansvarar för att skriva protokoll under föreningens styrelse- och föreningsmöten. I arbetet ingår även att se till att handlingar skickas ut i god tid samt att protokoll justeras och skickas ut ordentligt.

Skattmästare

Skattmästaren ansvarar för föreningens ekonomi. Detta innebär bland annat att skattmästaren har budgetansvar, bokföringsansvar, ansvar för att löner betalas ut samt ansvar för att styrelsens utskott följer budgeten.

Skattmästaren tillhör, tillsammans med presidiet, förvaltningen och skattmästaren skall med fördel väljas, tillsammans med presidiet, till firmatecknare.

Klubbmästeriet - Klubbmästare & vice klubbmästare

Klubbmästeriet ansvarar för Humanistiska föreningens pubverksamhet, med främsta uppgift att driva Onsdagspuben. Klubbmästeriet har ansvar för alla delar av pubverksamheten, detta innefattar bland annat servering, matlagning, inköp av både dryck och mat samt marknadsföring av pubarna. De ansvarar för att det finns aktiva medlemmar i klubbmästeriet som arbetar på onsdagspubarna samt för den kontinuerliga värvningen av nya klubbmästerister.  

Klubbmästeriet ansvarar även för Humanistiska föreningens medverkan i Valborgspubrundan.

Klubbmästeriet består av klubbmästare och vice klubbmästare samt med fördel även ett bestämt antal funktionärer vars arbetsuppgifter kan komma att skifta från år till år. Dessa klubbmästerister tillsätts i början på varje termin av Klubbmästare och vice klubbmästare.

Programutskottet - Programansvarig(a)

Programansvarig ansvarar för att anordna både kontinuerlig och temporär programverksamhet på Gula villan samt ansvarar för marknadsföringen av dessa. Programutskottet ansvarar för kontakten med externa parter som t.ex. föreläsare, poeter, samhällsdebattörer osv. som deltar i de evenemang programutskottet anordnar. Programutskottet ska även vara Humanistiska föreningens medlemmar behjälpliga om dessa önskar ordna programverksamhet på Gula villan.

Programutskottet ansvarar för Humanistiska föreningens kontakt med Humanistiska fakultetsrådet och fakultetens studentråd.

Programutskottet består av en programansvarig, och eventuellt en vice programansvarig, samt förtroendevalda och funktionärer.

Övermarskalksämbetet - Övermarskalk & vice övermarskalk

Övermarskalksämbetet ansvarar för att upprätthålla Humanistiska föreningens traditioner genom verksamhet knuten till föreningens högtider. Detta innebär att ordna två recentiorsmiddagar per år, en födelsedagsmiddag, en Valborgslunch, en Hasselbackenfest, en Ugglemiddag, en seniorsmiddag samt eventuellt andra middagar.

Det åligger även övermarskalksämbetet att närvara samt representera, alternativt ordna andra representanter från föreningen, Humanistiska föreningen vid olika akademiska högtider.

Övermarskalksämbetet består av en övermarskalk och med fördel även en vice övermarskalk.

Husutskottet - Husansvarig

Husansvarig ansvarar för att hålla Gula villan i gott skick, beställa in förbrukningsmaterial, sammankalla städdagar och upprätthålla en god standard i huset.

Informationsutskottet - Informationsansvarig och vice informationsansvarig

Informationsansvarig sköter all kommunikation och marknadsföring i sociala medier, hemsidan samt nyhetsbrev till HumF:s medlemmar. Denna post är främst administrativ, till skillnad från de andra delarna av HumF:s styrelse som är mer operativa. Informationsansvarig ansvarar även för HumF:s interna kommunikation och ansvarar även för att alla inkommande mail och förfrågningar hamnar hos rätt utskott.

Informationsutskottet består av en informationsansvarig och med fördel även en vice informationsansvarig, samt funktionärer och förtroendevalda.