SÖK TILL STYRELSEN 2018!

Valberedningen affisch.png

ANMODAN ATT SÖKA FÖRTROENDEUPPDRAG I HUMANISTISKA FÖRENINGENS STYRELSE 2018!

Humanistiska föreningen grundades 1914 och är en fakultetsförening för alla som studerar humaniora på Stockholms universitet, men är öppen för alla som vill bli medlemmar. I slutet av varje år väljs en ny styrelse vars ledamöter får det ärorika förtroendeuppdraget att besluta om föreningens framtid och driva den löpande verksamheten året därpå. Nu närmar sig 2018 och det är därmed dags för en ny styrelse att ta över!

De olika uppdragen innebär allt ifrån att driva baren, ordna föreläsningar, projektleda de traditionella middagarna, sköta om huset, kommunikation och sociala medier till verksamhetsutveckling, stipendieutdelning, bokföring och arbetsledning. Dessutom får du möjligheten att representera föreningen hos andra föreningar i och utanför Stockholm!

Ett år i Humanistiska föreningens styrelse kommer framför allt att vara en extremt berikande upplevelse, men du får också känna hur det är att bidra till en ideell verksamhet som skapar värde för andra. Dessutom kommer det att ge dig mycket goda kontakter och erfarenheter på ditt CV!

Humanistiska föreningens valberedning uppmanar nu alla medlemmar som är intresserade av att engagera sig i föreningens styrelse under 2018 att anmäla sitt intresse till ordf@humf.su.se senast den 24/11.

Anmälan skall innehålla:

 • Namn

 • Ålder

 • Förtydligande kring vilka uppdrag du är intresserad av

 • Tidigare erfarenheter som kan vara värdefulla för uppdraget, t ex ideellt engagemang i eller utanför studentvärlden

 • En kort beskrivning (2-3 meningar med rimlig mängd bisatser) om varför du söker och vad som gör dig särskilt lämplig för uppdraget

Vi hör av oss efter din anmälan om tid för intervju. Efter intervjun kontaktar vi dig och meddelar om du är valberedningens förslag eller inte. Valmötet äger rum den 15/12. För mer information om valprocessen, de olika uppdragens ansvarsområden eller om Humanistiska föreningen i allmänhet, vänligen maila: ordf@humf.su.se.

 

 

 

Nedan beskrivs Humanistiska föreningens olika styrelseuppdrag.

 

Humanistiska föreningens styrelse består av:

 • Ordförande (President)

 • Vice ordförande (Vice president)

 • Sekreterare (Secretary)

 • Skattmästare (Treasurer)

 • Övermarskalk (Master of Ceremonies)

 • Klubbmästare (Pub Master)

 • Vice klubbmästare (Vice Pub Master)

 • Programansvarig (Head of the event committee)

 • Informationsansvarig (Head of the Information Committee)

 • Husansvarig (Master of Gula Villan)

 

Utöver dessa poster ska Humanistiska föreningen i första hand tillsätta funktionsposter och i andra hand välja in styrelseledamöter. Om ett visst utskott behöver förstärkning kan en vice samt en andre vice tillsättas.

 

Presidiet - Ordförande & vice ordförande

Ordförande och vice ordförande har det yttersta ansvaret för föreningen och är föreningens främsta ansikte utåt. De ansvarar bland annat för att leda styrelsearbetet, för att hålla styrelsen informerad samt för att delegera arbetsuppgifter. Det åligger också presidiets uppgift att kalla till styrelsemöten och föreningsmöten. Om en styrelsepost inte fylls ansvarar presidiet för den postens arbetsuppgifter tills posten kan tillsättas.

Presidiet ska sköta kontakten med Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Stockholms universitets studentkår, universitetets andra fakultetsföreningar, andra lärosäten samt deras tillhörande studentkår/föreningar/nationer och Humanistiska föreningens syster- och vänföreningar. Presidiet sköter även den främsta kontakten med föreningens seniorer.

Det åligger också presidiets att kalla till styrelsemöten och föreningsmöten.

Presidiet har även det yttersta ansvar för arkivering samt upprättandet och efterlevnaden av verksamhetsplan, årsberättelse och budget samt vid behov uppdatering av föreningens stadga.

Presidiet utgörs av ordförande och vice ordförande. Förvaltningen utgörs av ordförande, vice ordförande samt skattmästare.  Förvaltningen ska även vara firmatecknare för föreningen.

 

Sekreterare

Sekreteraren ansvarar för att skriva protokoll under föreningens styrelse- och föreningsmöten. I arbetet ingår även att se till att handlingar skickas ut i god tid samt att protokoll justeras och skickas ut ordentligt.

 

Skattmästeriet - Skattmästare

Skattmästaren ansvarar för föreningens ekonomi. Detta innebär bland annat att skattmästaren har budgetansvar, bokföringsansvar, ansvar för att fakturor och löner betalas ut samt ansvar för att styrelsens utskott följer budgeten.

Skattmästaren tillhör, tillsammans med presidiet, förvaltningen och skattmästaren skall med fördel väljas, tillsammans med presidiet, till firmatecknare.

 

Klubbmästeriet (HumF KM) - Klubbmästare & vice klubbmästare

Klubbmästeriet ansvarar för Humanistiska föreningens pubverksamhet, med främsta uppgift att driva Onsdagspuben. Klubbmästeriet har ansvar för alla delar av pubverksamheten, detta innefattar bland annat servering, matlagning, inköp av både dryck och mat samt marknadsföring av pubarna. De ansvarar för att det finns aktiva medlemmar i klubbmästeriet som arbetar på onsdagspubarna samt för den kontinuerliga värvningen av nya klubbmästerister.  

Klubbmästeriet ansvarar även för Humanistiska föreningens medverkan i Valborgspubrundan.

Klubbmästeriet består av klubbmästare och vice klubbmästare samt med fördel även ett bestämt antal funktionärer vars arbetsuppgifter kan komma att skifta från år till år. Dessa klubbmästerister tillsätts i början på varje termin av Klubbmästare och vice klubbmästare.

 

Övermarskalksämbetet (ÖMÄ) - Övermarskalk & vice övermarskalk

Övermarskalksämbetet ansvarar för att upprätthålla Humanistiska föreningens traditioner genom verksamhet knuten till föreningens högtider. Detta innebär att ordna två recentiorsmiddagar per år, en födelsedagsmiddag, en Valborgslunch, en Hasselbackenfest, en Ugglemiddag, en seniorsmiddag samt eventuellt andra middagar.

Det åligger även övermarskalksämbetet att närvara samt representera, alternativt ordna andra representanter från föreningen, Humanistiska föreningen vid olika akademiska högtider.

Övermarskalksämbetet består av en övermarskalk och med fördel även en vice övermarskalk.

 

Programutskottet - Programansvarig(a)

Programansvarig ansvarar för att anordna både kontinuerlig och temporär programverksamhet på Gula villan samt ansvarar för marknadsföringen av dessa. Programutskottet ansvarar för kontakten med externa parter som t.ex. föreläsare, poeter, samhällsdebattörer osv. som deltar i de evenemang programutskottet anordnar. Programutskottet ska även vara Humanistiska föreningens medlemmar behjälpliga om dessa önskar ordna programverksamhet på Gula villan.

Programutskottet ansvarar för Humanistiska föreningens medverkan i Humanistdagen samt för kontakten med Humanistiska fakultetsrådet och fakultetens studentråd.

Programutskottet består av en programansvarig, och eventuellt en vice programansvarig.

Husutskottet - Husansvarig

Husansvarig ansvarar för att hålla Gula villan i gott skick, beställa in förbrukningsmaterial, sammankalla städdagar och upprätthålla en god standard i huset.

Om inget annat bestäms agerar husansvarig också bokningsansvarig för Gula villans externa uthyrningar.

Informationsutskottet - Informationsansvarig

Informationsansvarig sköter all kommunikation och marknadsföring i sociala medier, hemsidan samt nyhetsbrev till HumF:s medlemmar. Denna post är främst administrativ, till skillnad från de andra delarna av HumF:s styrelse som är mer operativa. Informationsansvarig ansvarar även för HumF:s interna kommunikation och ansvarar även för att alla inkommande mail och förfrågningar hamnar hos rätt utskott.